# Inwestuj w kryptowaluty na giełdzie Binance

Chcę zainwestować! Ale w co? Jakie opcje masz do wyboru?

Chcę zainwestować! Ale w co? Jakie opcje masz do wyboru?

Komunikaty firm
2 czerwca, 2023
29
chce-zainwestowac

Inwestowanie w dobie wysokiej inflacji stanowi warty rozważenia sposób na pomnażanie kapitału. Można również uchronić w ten sposób swoje środki przed utratą wartości, lokując je w aktywach uznawanych za dość bezpieczne. Innym sposobem jest aktywny trading, który potencjalnie przynosi zyski w krótszym czasie, jednak wiąże się z wyższym ryzykiem. Trzeba również pamiętać, że nie wszystkie instrumenty finansowe są takie same. I tu pojawia się pytanie – w co można inwestować?

Instrumenty finansowe – co to takiego?

Na instrument finansowy można z reguły patrzeć jak na swego rodzaju kontrakt między stronami. Przykładem może być kredyt: umowa pomiędzy bankiem, czyli kredytodawcą, a klientem, czyli kredytobiorcą, określa wzajemne powinności obu stron. W wyniku zawarcia tej umowy dla obu stron powstają zobowiązania finansowe – bank zobowiązany jest do wypłaty kredytobiorcy umówionej kwoty kapitału, a kredytobiorca musi zwrócić tę kwotę wraz z odsetkami.

Przykłady instrumentów finansowych to między innymi:

  • akcje,
  • obligacje,
  • listy zastawne,
  • certyfikaty inwestycyjne i jednostki uczestnictwa,
  • kwity depozytowe,
  • opcje,
  • kontrakty terminowe,
  • kontrakty na różnicę kursową (CFD).

W jakie instrumenty można inwestować?

Możliwości inwestycyjnych jest wiele. Nie ma więc jednej odpowiedzi na pytanie, która z nich będzie w danym przypadku najlepsza. Trzeba też pamiętać o ryzyku, które wiąże się z każdym instrumentem. Różni się ono w zależności od wybranego aktywa.

Lokaty i konta oszczędnościowe

Powszechnie uznawane są za mało ryzykowne instrumenty. Można zainwestować środki na długi lub na krótki okres. Zyski są niskie, ale gwarantowane i zależą od oprocentowania.

Nie ma minimalnej kwoty wpłaty, trzeba jednak liczyć się z tym, że lokaty zawierane są na określony czas i przy wcześniejszej wypłacie zysk się zmniejsza. W przypadku konta oszczędnościowego oprocentowanie zostanie zachowane, ale jest ono niższe niż w lokatach.

Obligacje skarbowe

Tu również ryzyko jest niewielkie i zależy głównie od wiarygodności kredytowej państwa. Okres inwestycji jest zawsze ustalony i wynosi od roku do 10 lat. Zyski są z reguły niskie, porównywalne z lokatami, ale stałe i regularne, zależne od oprocentowania. Obligacje można odsprzedać na rynku wtórnym i w ten sposób wyjść z inwestycji.

Fundusze inwestycyjne

Ryzyko w przypadku funduszy jest już większe, ale jednocześnie rosną potencjalne zyski. Wysokość początkowej wpłaty jest elastyczna, a czas inwestycji zazwyczaj długi.

Fundusze plasują się między bezpieczniejszymi inwestycjami a tymi uznawanymi za bardziej ryzykowne. Nie wymagają dużej wiedzy finansowej, a z drugiej strony dają niewielką swobodę, ponieważ inwestor nie zarządza samodzielnie swoim kapitałem.

Na rynku polskim działają trzy główne typy funduszy inwestycyjnych – otwarte (FIO), specjalistyczne otwarte (SFIO) oraz zamknięte (FIZ). Dwa pierwsze typy emitują jednostki uczestnictwa, które co do zasady można spieniężyć w każdym momencie. Trzeci typ z kolei (FIZ) emituje certyfikaty inwestycyjne – są to papiery wartościowe, które mogą być dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym.

Kontrakty na różnice kursowe (CFD)

Te instrumenty pochodne dają dużą dowolność działania – inwestor sam wybiera, na jakich aktywach bazowych otworzy pozycję. Ma do wyboru wiele opcji: surowce, waluty, towary czy kryptowaluty. Także okres inwestycji jest elastyczny, wszystko zależy od wybranej strategii.

Można osiągnąć potencjalnie wysokie zyski przy relatywnie niewielkiej wpłacie początkowej. Istnieje jednak wysokie ryzyko utraty kapitału – wielu traderów, szczególnie początkujących, notuje straty. Wiąże się to z mechanizmem dźwigni finansowej (lewara) – pozwala ona otwierać pozycję o wartości wyższej niż posiadany kapitał, co zwielokrotnia możliwy zysk ale i stratę.

Jak wybrać odpowiedni instrument dla siebie?

Możliwości inwestycyjnych jest wiele, ale to nie oznacza, że należy wykorzystać je wszystkie. Wiele zależy tu od oczekiwań danej osoby, od jej tolerancji na ryzyko i środków, jakimi dysponuje, a także od celu, który chce osiągnąć.

Początkujący inwestor marzy o wysokich zyskach przy niewielkim ryzyku. Przed wpłaceniem pieniędzy na giełdę czy zakupem obligacji należy sobie uświadomić, że zawsze możliwa jest strata kapitału, a zarobek nigdy nie jest pewny.

Rynki są zmienne, a działanie na nich wymaga wiedzy i umiejętności panowania nad emocjami. Dlatego nie należy inwestować środków, które są potrzebne w codziennym życiu, np. na opłaty czy zakupy.

Wiedzę natomiast warto wciąż poszerzać, korzystając z zaufanych źródeł. Wiele przydatnych informacji na temat rynków oraz inwestycji znajdziesz w AvaTrade School. Uzyskasz tam dostęp do platformy e-learningowej, a na stronie internetowej czeka mnóstwo artykułów przybliżających tę tematykę jeszcze bardziej.

Ogólna zasada jest taka – im wyższy potencjalny zysk, tym większe ryzyko. Najmniej obarczone są lokaty oraz obligacje skarbowe, jednak oprocentowanie w ich przypadku jest relatywnie niewielkie.Dodaj komentarz lub opinię

Informacja: wszystkie komentarze i opinie dodawane na forum publiczne są moderowane.