Inwestuj w kryptowaluty na giełdzie Binance

Nowy rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych

Nowy rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych

Komunikaty firm
13 października, 2021
614
rsp

Od 31 października 2021 r., wraz z wejściem w życie przepisów nowelizujących ustawę AML/CFT, działalność gospodarcza w zakresie kryptowalut obejmująca świadczenie takich usług jak:

 1. wymiana pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,

 2. wymiana pomiędzy walutami wirtualnymi,

 3. pośrednictwo w wymianie, o której mowa powyżej,

 4. prowadzenie rachunków walut wirtualnych (tzw. „portfele kryptowalut”)

będzie działalnością regulowaną i będzie mogła być wykonywana po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych (dalej „Rejestr”).

Działalność w zakresie walut wirtualnych będzie mogła być wykonywana przez:

 1. osobę fizyczną, która nie została prawomocnie skazana za przestępstwa określone w ustawie AML/CFT (m.in. przeciwko wiarygodności dokumentów czy obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi);

 2. osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w której:

  • wspólnicy, którym powierzono prowadzenie spraw spółki lub

  • uprawnieni do reprezentacji spółki lub

  • członkowie organów zarządzających

nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwa określone w ustawie AML/CFT.

Co ważne, wymóg niekaralności będzie stosowany również do osób kierujących w danej firmie wykonywaniem czynności związanych z prowadzeniem działalności w zakresie walut wirtualnych (np. dyrektorzy) oraz do beneficjenta rzeczywistego podmiotu prowadzącego taką działalność. Wspomniane wyżej osoby fizyczne będą dodatkowo zobowiązane posiadać wiedzę lub doświadczenie związane z działalnością w zakresie walut wirtualnych (np. poprzez ukończenie szkolenia lub kursu obejmujących prawne lub praktyczne zagadnienia związane z działalnością w zakresie walut wirtualnych lub wykonywanie, przez okres co najmniej roku, czynności związanych z działalnością w zakresie walut wirtualnych). Wiedza lub doświadczenie osób fizycznych zaangażowanych w działalność kryptowalutową będą musiały być potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Wpis do Rejestru będzie dokonywany na podstawie wniosku. Ponadto do wniosku dołączane będzie określone przepisami ustawy AML/CFT oświadczenie m.in. o kompletności wniosku oraz spełnianiu wymogów ustawowych do prowadzenia takiej działalności pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Organem właściwym w sprawach rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych będzie Minister właściwy do spraw finansów publicznych. Wpis do Rejestru powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem przedsiębiorcy,

Przedsiębiorcy, którzy w dniu 31 października 2021 r. będą kontynuować działalność w zakresie walut wirtualnych będę zobowiązani dostosować swoją działalność do wymogów określonych przepisami ustawy AML/CFT w terminie do 30 kwietnia 2022 r.

Wszystkich zainteresowanych pomocą w realizacji w/w wymogów zachęcamy do kontaktu na adres: [email protected]

Maciej Raczyński | Partner Zarządzający w Raczyński Skalski & Partners Radcowie Prawni Adwokaci Sp.p.Dodaj komentarz lub opinię

Informacja: wszystkie komentarze i opinie dodawane na forum publiczne są moderowane.