Polityka prywatności

Zásady ochrany osobních údajů popisují pravidla pro zpracování informací o vás, včetně osobních údajů a cookies, tj. cookies.


Následující Zásady ochrany osobních údajů specifikují pravidla pro ukládání a přístup k datům na zařízeních uživatelů užíváním Webu za účelem poskytování elektronických služeb Správcem a pravidla pro shromažďování a zpracování osobních údajů Uživatelůkteré jim osobně a dobrovolně poskytli prostřednictvím nástrojů dostupných na Webu.

§1 Definice

 • služba - webové stránky "KryptoPoradnik.pl" fungující na adrese https://www.kryptoporadnik.pl
 • Externí služba - webové stránky partnerů, poskytovatelů služeb nebo příjemců spolupracujících se Správcem
 • Użytkownik - fyzická osoba, pro kterou Správce poskytuje služby elektronicky prostřednictvím Webu.
 • přístroj - elektronické zařízení se softwarem, jehož prostřednictvím Uživatel získává přístup na Webové stránky
 • Cookies (cookies) - textová data shromážděná ve formě souborů umístěných na zařízení uživatele
 • RODO - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 • Osobní údaje - znamená informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby ("subjekt údajů"); identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména na základě identifikátoru, jako je jméno a příjmení, identifikační číslo, lokalizační údaje, internetový identifikátor nebo jeden či více konkrétních fyzických, fyziologických, genetických, psychických faktorů , ekonomická, kulturní nebo sociální identita fyzické osoby
 • zpracovává se - znamená operaci nebo soubor operací prováděných s osobními údaji nebo soubory osobních údajů automatizovaným nebo neautomatizovaným způsobem, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizování, organizování, ukládání, přizpůsobování nebo upravování, stahování, prohlížení, používání, zveřejňování odesíláním, distribucí nebo jiným sdílením, párováním nebo kombinováním, omezováním, mazáním nebo ničením;
 • Omezení zpracování - znamená označení uložených osobních údajů s cílem omezení jejich zpracování v budoucnu
 • Profilování - znamená jakoukoli formu automatizovaného zpracování osobních údajů, které spočívá v použití osobních údajů k vyhodnocování některých osobních faktorů fyzické osoby, zejména k analýze nebo prognózování aspektů souvisejících s účinky práce této fyzické osoby, ekonomickou situací, zdravotním stavem , osobní preference, zájmy, spolehlivost, chování, umístění nebo pohyb
 • dohoda - souhlasem subjektu údajů se rozumí dobrovolný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů formou prohlášení nebo jednoznačného souhlasného jednání umožňuje zpracování osobních údajů, které se ho týkají
 • Porušení ochrany osobních údajů - znamená porušení zabezpečení vedoucí k náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému zveřejnění nebo neoprávněnému přístupu k přenášeným, uchovávaným nebo jinak zpracovávaným osobním údajům
 • Pseudonymizace - znamená zpracování osobních údajů takovým způsobem, že je již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která brání jejich poskytnutí přiřazené identifikované nebo možné identifikované fyzickou osobou
 • anonymizace - Anonymizace dat je nevratný proces datových operací, který zničí/přepíše „osobní údaje“, čímž znemožní identifikaci či spojení daného záznamu s konkrétním uživatelem nebo fyzickou osobou.

§2 Inspektor ochrany údajů

Správce nejmenoval dle čl. 37 GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů, ve věcech týkajících se zpracování údajů, včetně osobních údajů, se obracejte přímo na Správce.

§3 Typy souborů cookie

 • Interní cookies - soubory nahrané a načtené ze zařízení Uživatele IT systémem Webu
 • Externí cookies - soubory nahrané a načtené ze Zařízení Uživatele ICT systémy externích webových stránek. Skripty externích webových stránek, které mohou umisťovat soubory cookie do Zařízení uživatele, byly vědomě umístěny na webové stránky prostřednictvím skriptů a služeb zpřístupněných a nainstalovaných na webových stránkách
 • Soubory cookie relace - soubory nahrané a načtené ze zařízení uživatele webem nebo externími službami během jedné relace daného zařízení. Po skončení relace jsou soubory odstraněny ze zařízení uživatele.
 • Trvalé soubory cookie - soubory nahrané a čtené ze zařízení uživatele webem nebo externími webovými stránkami, dokud nejsou ručně smazány. Soubory nejsou po skončení relace Zařízení automaticky smazány, pokud není konfigurace Zařízení Uživatele nastavena na režim mazání souborů cookie po skončení relace Zařízení.

§4 Zabezpečení ukládání dat

 • Mechanismy ukládání a čtení souborů cookie - Mechanismy pro ukládání, čtení a výměnu dat mezi Cookies uloženými v Zařízení Uživatele a Webovou stránkou jsou implementovány prostřednictvím vestavěných mechanismů webových prohlížečů a neumožňují shromažďování jiných údajů ze Zařízení Uživatele ani údajů jiných navštívených webových stránek. Uživatelem, včetně důvěrných osobních údajů nebo informací. Je také prakticky nemožné přenést viry, trojské koně a jiné červy do Zařízení Uživatele.
 • Interní cookie - Soubory cookie používané Správcem jsou bezpečné pro Zařízení Uživatelů a neobsahují skripty, obsah nebo informace, které by mohly ohrozit bezpečnost osobních údajů nebo bezpečnost Zařízení používaného Uživatelem.
 • Externí cookies - Správce podnikne všechny možné kroky k ověření a výběru partnerů webových stránek v souvislosti s bezpečností uživatelů. Správce vybírá pro spolupráci známé, velké partnery s celosvětovou společenskou důvěrou. Nemá však plnou kontrolu nad obsahem souborů cookie od externích partnerů. Správce neodpovídá za bezpečnost souborů Cookie, jejich obsah a použití v souladu s licencí Skripty nainstalovanými na webu, pocházejícími z externích webových stránek, v rozsahu povoleném zákonem. Seznam partnerů je uveden dále v Zásadách ochrany osobních údajů.
 • Kontrola souborů cookie
 • Výhrůžky ze strany Uživatele - Správce používá veškerá možná technická opatření k zajištění bezpečnosti údajů umístěných v souborech cookies. Je však třeba poznamenat, že zajištění bezpečnosti těchto dat závisí na obou stranách, včetně aktivity Uživatele. Správce nenese odpovědnost za zachycení těchto údajů, zosobnění relace Uživatele nebo jejich odstranění v důsledku vědomé či nevědomé činnosti Uživatele, virů, trojských koní a jiného spywaru, který mohl nebo mohl být infikovaným Zařízením Uživatele. Aby se uživatelé před těmito hrozbami chránili, měli by dodržovat pravidla bezpečného používání internetu.
 • Uchovávání osobních údajů - Správce dbá na to, aby vynaložil veškeré úsilí k tomu, aby zpracovávané osobní údaje zadané dobrovolně Uživateli byly bezpečné, přístup k nim byl omezen a prováděny v souladu s jejich zamýšleným využitím a účely zpracování. Správce také zajišťuje, že vynaloží veškeré úsilí na ochranu svých dat před ztrátou pomocí vhodných fyzických a organizačních zabezpečení.

§5 Účely, pro které se soubory cookie používají

 • Zlepšení a usnadnění přístupu na Webové stránky
 • Personalizace webu pro uživatele
 • Marketing, Remarketing na externích webech
 • Služby poskytování reklamy, včetně personalizované a nepersonalizované reklamy. Shromážděné osobní údaje mohou být zpracovány pro poskytování personalizovaných reklam na základě technologií uvedených v sekci §7 Soubory cookie externích webových stránek
 • Přidružené služby
 • Vedení statistik (uživatelé, počet návštěv, typy zařízení, připojení atd.)
 • Poskytování multimediálních služeb
 • Poskytování služeb sociálních sítí

§6 Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté uživateli dobrovolně jsou zpracovávány pro jeden z následujících účelů:

 • Zavádění elektronických služeb:
  • Služby pro komentování / lajkování příspěvků na webové stránce
  • Služby sdílení informací o obsahu zveřejněném na webových stránkách na sociálních sítích nebo jiných webových stránkách.
 • Komunikace Správce s Uživateli v záležitostech souvisejících s Webem a ochranou dat
 • Zajištění oprávněného zájmu Správce

Údaje o Uživatelích shromážděné anonymně a automaticky jsou zpracovávány pro jeden z následujících účelů:

 • Vedení statistik
 • Remarketing
 • Poskytování reklam přizpůsobených preferencím Uživatelů
 • Podpora affiliate programů
 • Zajištění oprávněného zájmu Správce

§7 Soubory cookie externích webových stránek

Správce na Webu používá javascriptové skripty a webové komponenty partnerů, kteří mohou do Zařízení Uživatele umisťovat vlastní cookies. Pamatujte, že v nastavení vašeho prohlížeče můžete sami rozhodnout o povolených cookies, které mohou jednotlivé webové stránky používat. Níže je uveden seznam partnerů nebo jejich služeb implementovaných na webu, kteří mohou umisťovat soubory cookie:

Služby poskytované třetími stranami jsou mimo kontrolu Správce. Tyto subjekty mohou kdykoli změnit své podmínky služby, zásady ochrany osobních údajů, účel zpracování údajů a způsoby používání souborů cookie.

§8 Typy shromažďovaných údajů

Web shromažďuje údaje o Uživatelích.

Některé údaje jsou shromažďovány automaticky a anonymně a některé údaje jsou osobními údaji poskytnutými dobrovolně Uživateli při přihlášení k odběru jednotlivých služeb nabízených Webem.

Anonymní údaje shromažďované automaticky:

 • IP adresa
 • Typ prohlížeče
 • Rozlišení obrazovky
 • Přibližná poloha
 • Otevřené podstránky webu
 • Čas strávený na příslušné podstránce webu
 • Typ operačního systému
 • Adresa předchozí podstránky
 • Adresa odkazující strany
 • Jazyk prohlížeče
 • Rychlost připojení k internetu
 • Poskytovatel internetu

Údaje shromážděné během registrace:

 • Jméno / příjmení / přezdívka
 • Přihlášení
 • E-mail
 • Avatar / profilový obrázek
 • Adresy webových stránek
 • IP adresa (shromažďována automaticky)

Údaje shromážděné při přihlášení k odběru služby Newsletter

 • E-mail

Údaje shromážděné při přidávání komentáře

 • Jméno a příjmení / přezdívka
 • E-mail
 • Adresa Www
 • IP adresa (shromažďována automaticky)

Část údajů (bez identifikačních údajů) může být uložena v cookies. Některé údaje (bez identifikačních údajů) mohou být předány poskytovateli statistických služeb.

§9 Přístup třetích stran k osobním údajům

Jediným příjemcem osobních údajů poskytnutých Uživateli je zpravidla Správce. Údaje shromážděné v rámci poskytovaných služeb nejsou předávány ani dále prodávány třetím osobám Přístup k datům (nejčastěji na základě Smlouvy o zpracování dat) mohou mít subjekty odpovědné za údržbu infrastruktury a služeb nezbytných pro provoz webu, tzn. .:

 • Hostingové společnosti, které Správci poskytují hosting nebo související služby

Pověření zpracováním osobních údajů - Hostingové služby, VPS nebo Dedikované servery

Pro provoz webu využívá správce služeb externího poskytovatele hostingu, VPS nebo Dedikovaných serverů - CyberFolks.pl. Veškeré údaje shromážděné a zpracovávané na webových stránkách jsou ukládány a zpracovávány v infrastruktuře poskytovatele služeb umístěné v Polsku. Přístup k údajům je možný v důsledku servisních prací prováděných pracovníky poskytovatele služeb. Přístup k těmto údajům se řídí smlouvou uzavřenou mezi Správcem a Poskytovatelem služby.

§10 Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté dobrovolně Uživateli:

 • Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, ledaže by byly zveřejněny v důsledku individuální akce Uživatele (např. zadání komentáře nebo příspěvku), čímž se údaje zpřístupní každému návštěvníkovi webu.
 • Osobní údaje nebudou použity k automatizovanému rozhodování (profilování).
 • Osobní údaje nebudou prodány třetím stranám.

Anonymní údaje (bez osobních údajů) shromažďované automaticky:

 • Anonymní údaje (bez osobních údajů) budou předávány mimo Evropskou unii.
 • Anonymní údaje (bez osobních údajů) mohou být použity k automatizovanému rozhodování (profilování) Profilování anonymních údajů (bez osobních údajů) nemá žádné právní účinky ani se obdobně významně nedotýká osoby, jejíž údaje podléhají automatickému rozhodování.
 • Anonymní údaje (bez osobních údajů) nebudou prodány třetím stranám.

§11 Právní základ pro zpracování osobních údajů

Webová stránka shromažďuje a zpracovává údaje Uživatelů na základě:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES ( obecné nařízení o ochraně údajů)
  • umění. 6 sekund 1 lit. subjekt údajů souhlasil se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů
  • umění. 6 sec. 1 lit. b zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení kroků na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy
  • umění. 6 sekund 1 lit. f zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany
 • Zákon ze dne 10. května 2018 o ochraně osobních údajů (Sbírka zákonů z roku 2018, položka 1000)
 • Zákon ze dne 16. července 2004 Zákon o telekomunikacích (Sbírka zákonů z roku 2004, č. 171, položka 1800)
 • Zákon ze dne 4. února 1994 o autorském právu a právech souvisejících (Sbírka zákonů z roku 1994 č. 24 bod 83)

§12 Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté dobrovolně Uživateli:

Uvedené osobní údaje jsou uchovávány zpravidla pouze po dobu poskytování Služby na Webu Správcem. Jsou smazány nebo anonymizovány do 30 dnů od ukončení poskytování služeb (např. smazání registrovaného uživatelského účtu, odhlášení ze seznamu Newsletterů apod.). V takové situaci bude Správce ukládat uvedené údaje, a to od okamžiku, kdy Uživatel požádá o jejich odstranění, nejdéle však po dobu 3 let v případě porušení nebo podezření na porušení ustanovení pravidel webových stránek ze strany uživatel.

Anonymní údaje (bez osobních údajů) shromažďované automaticky:

Anonymní statistické údaje, které nepředstavují osobní údaje, jsou uchovávány Správcem za účelem uchování statistik webových stránek po dobu neurčitou.

§13 Práva uživatelů související se zpracováním osobních údajů

Webová stránka shromažďuje a zpracovává údaje Uživatelů na základě:

 • Právo na přístup k osobním údajům
  Uživatelé mají právo na přístup ke svým osobním údajům, a to na základě žádosti předložené Správci
 • Právo na opravu osobních údajů
  Uživatelé mají právo požádat Správce o okamžitou opravu osobních údajů, které jsou nesprávné a/nebo doplnění neúplných osobních údajů, a to na základě žádosti podané správci.
 • Právo na výmaz osobních údajů
  Uživatelé mají právo požádat Správce o okamžité vymazání osobních údajů, provedené na žádost podanou Správci. Správce si vyhrazuje právo pozastavit vyřízení žádosti o výmaz údajů za účelem ochrany oprávněného zájmu Správce (např. když Uživatel porušil Nařízení nebo údaje byly získány v důsledku korespondence). služby Newsletter má Uživatel možnost smazat své osobní údaje pomocí odkazu uvedeného v každém zaslaném e-mailu.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
  Uživatelé mají právo na omezení zpracování osobních údajů v případech uvedených v čl. 18 GDPR, vč. zpochybnění správnosti osobních údajů, prováděné na základě žádosti podané Správci
 • Právo na přenos osobních údajů
  Uživatelé mají právo získat od Správce osobní údaje týkající se Uživatele ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu implementovaném na žádost podanou Správci.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  Uživatelé mají právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů v případech uvedených v čl. 21 GDPR, implementované na žádost Správce
 • Právo podat stížnost
  Uživatelé mají právo podat stížnost u dozorového orgánu zabývajícího se ochranou osobních údajů.

§14 Kontakt na správce

Správce lze kontaktovat jedním z následujících způsobů

§15 Požadavky na webové stránky

 • Omezení ukládání a přístupu k souborům cookie na zařízení uživatele může způsobit nefunkčnost některých funkcí webových stránek.
 • Správce nenese žádnou odpovědnost za nesprávně fungující funkce webových stránek, pokud uživatel jakýmkoli způsobem omezí možnost ukládání a čtení souborů cookie.

§16 Externí odkazy

Na Webu - články, příspěvky, příspěvky nebo komentáře Uživatelů se mohou nacházet odkazy na externí weby, se kterými Vlastník Webu nespolupracuje. Tyto odkazy a pod nimi uvedené stránky nebo soubory mohou být nebezpečné pro vaše zařízení nebo představovat hrozbu pro bezpečnost vašich dat. Správce nenese odpovědnost za obsah mimo Web.

§17 Změny zásad ochrany osobních údajů

 • Správce si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto Zásady ochrany osobních údajů, aniž by o tom uživatele informoval, pokud jde o aplikaci a používání anonymních údajů nebo používání souborů cookie.
 • Správce si vyhrazuje právo jakkoli změnit tyto Zásady ochrany osobních údajů ohledně zpracování Osobních údajů, o čemž bude informovat Uživatele, kteří mají uživatelské účty nebo se přihlásili k odběru newsletteru, prostřednictvím e-mailu do 7 dnů od změny záznamů. Pokračováním v používání služeb jste si přečetli a přijali změny Zásad ochrany osobních údajů. V případě, že Uživatel se zavedenými změnami nesouhlasí, je povinen smazat svůj účet z Webu nebo se odhlásit ze služby Newsletter.
 • Změny provedené v Zásadách ochrany osobních údajů budou zveřejněny na této podstránce Webu.
 • Zavedené změny vstoupí v platnost jejich zveřejněním.